Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama miejscowości Łyse

Palma Kurpiowska

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

XX Sesja Rady Gminy Łyse - 26 marca 2021 r.

XX Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 26 marca 2021 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse jednogłośnie dokonała zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026 oraz budżecie gminy na 2021 rok.

Przyjęte zmiany objęły:
- dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Łyse (500 tys. zł);
- budowę linii oświetlenia drogowego w Wejdzie (25 tys. zł);
- dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu osobnego typu SUW dla Komisariatu Policji w Myszyńcu (10 tys. zł);
- wydatki bieżące zarządzania kryzysowego związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji (10 tys. zł);
- wydatki bieżące związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami (9 tys. zł);
- zwiększone zostały wydatki majątkowe na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 250715W Łyse-Dudy Puszczańskie od km 0+000,00 do km 2+226,50 (Wejdo)” w kwocie ponad 118 tys. zł z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowania za przejęcie gruntu od Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwa Myszyniec na mocy przepisów specustawy.

Rada Gminy Łyse postanawia również udzielić pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w roku 2021 w kwocie ponad 619 tys. zł na dofinansowanie projektu drogowego  pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2503W Piątkowizna - gr. województwa (Ksebki)”.

Następnie radni podjęli dwie uchwały, w których wyrazili zgodę na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łyse.

Pierwsza podjęta uchwała dotyczyła zamiany gruntów komunalnych (działka nr 102 w Serafinie i nr 106/8 w Wejdzie) na grunt stanowiący działkę nr 373/1 położoną w Łysych, będącą własnością Parafii Rzymskokatolickiej p. w.  Chrystusa Króla Wszechświata. W wyniku zamiany Gmina Łyse nabędzie działkę o powierzchni 3,36 ha, na której zaplanowano realizację inwestycji w postaci budowy nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Niniejsza działka położona jest w sąsiedztwie nieruchomości gminnej, na której znajduje się oczyszczalnia ścieków będąca w zarządzie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych. Lokalizacja w/w działki umożliwi GJUK racjonalne zagospodarowanie terenu i zarządzanie planowanym do wybudowania Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na budowę nowoczesnego obiektu Gmina Łyse pozyskała 2 mln zł dofinansowania w ramach II tury Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nabycie nieruchomości jest równocześnie wskazane ze względu na rozwój sieci wodociągowej w gminie Łyse i możliwą lokalizację zbiornika wodnego ze stacją podnoszenia ciśnienia. Wizualizacja planowanego do budowy w latach 2021-2022 obiektu znajduje się poniżej w galerii zdjęć.

Druga uchwała dotyczyła zamiany działek w Pupkowiźnie, Dębach, Piątkowiźnie, Warmiaku, Antonii i Dudach Puszczańskich na grunty w Dębach, Pupkowiźnie, Serafinie i Łysych będących własnością Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwa Myszyniec. W wyniku zamiany Gmina Łyse nabędzie drogi wewnętrzne w celu zapewnienia mieszkańcom poszczególnych miejscowości dostępu do dróg publicznych. Dzięki dokonanej zamianie powyższych nieruchomości nastąpi:
- połączenie komunikacyjne miejscowości Łyse, Pupkowizna, Dęby od drogi wojewódzkiej Nr 645 Myszyniec – Łomża do drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno;
- połączenie komunikacyjne drogi gminnej z drogą wojewódzką Nr 647 Dęby - Kolno w m. Pupkowizna;
- zapewnienie posesjom oznaczonym nr porządkowymi Łyse 134, 134A, 135 dostępu do drogi powiatowej Nr 2519W Kadzidło – Łyse – Łączki;
- zapewnienie odpowiedniej szerokości poboczy dróg gminnych w Serafinie i Łysych.

W dalszej części obrad przyjęty został program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łyse w 2021 r., a także przedstawiono sprawozdania:
• z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2020 roku na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w przedszkolu i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łyse;
• z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2020;
• z realizacji programu współpracy Gminy Łyse z organizacjami pozarządowymi za 2020 r.

Ponadto na zaproszenie Wójta Gminy Łyse gościnnie w obradach XX Sesji Rady Gminy udział wzięła znana twórczyni ludowa Pani Czesława Lewandowska. Pochodząca z miejscowości Wejdo Pani Czesława jest wybitną kurpiowską koronkarką. W 2020 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego docenił jej pracę, talent i kunszt artystyczny przyznając nagrodę im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Wyróżnienia przyznawane są raz w roku instytucjom i organizacjom szczególnie zasłużonym dla rozwoju i popularyzacji polskiej sztuki ludowej i folkloru. Pani Czesława, mistrzyni koronki szydełkowej, wykonuje także kwiaty z bibuły, palmy, pająki, kierce i ozdoby choinkowe. Wykonała kilka tysięcy koronek do kurpiowskich strojów z Puszczy Zielonej i Białej, w tym również dla Gminy Łyse. Prace Pani Czesławy wyróżniają takie motywy jak pajączki, lilie, róże, kogutki. Jednym z ostatnich jej dzieł są fartuchy kurpiowskie dla Koła Gospodyń Wiejskich w Zalasiu. Mieszkająca w Ostrołęce twórczyni ludowa zawsze chętnie promuje piękne palmy kurpiowskie. Wójt Gminy Łyse Grzegorz Fabiszewski wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Łyse Stanisławem Liskiem pogratulowali Pani Czesławie Lewandowskiej wybitnych osiągnięć w zakresie twórczości ludowej, a także promocji barwnej kultury kurpiowskiej.

Głosowanie imienne