Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych poszukuje osoby na stanowisko - ASYSTENT RODZINY

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 grudnia 2018

Łyse dnia 17 grudnia 2018r.

Forma zatrudnienia - umowa zlecenie

Wymagania:

Asystentem rodziny może być osoba. która:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada wykształcenie:
  • wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  • wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r., poz. 697 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  • średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B i własny samochód,
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 • komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań  asystenta rodziny należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodzina we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • udzielanie rodzinom pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych,
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 • motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków rodzin,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • sporządzenie na wniosek sadu opinii o rodzinie,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
 • współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Asystent rodziny prowadzi prace z rodziną w jej miejscu zamieszkania.

Wymagane dokumenty:

 • CV  , list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy asystenta rodziny,

Postępowanie rekrutacyjne:

Z  kandydatem, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną.

Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "ASYSTENT  RODZINY" należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych pokój nr 12 na parterze budynku Urzędu Gminy w Łysych przy ulicy Ostrołęckiej 2 w Łysych w terminie do dnia 31 grudnia  2018r.  w godz. 800 - 1500 .

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych mgr Halina Nicewicz