Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

IX Sesja Rady Gminy Łyse - 24 września 2019r.

Przedmiotem obrad IX Sesji Rady Gminy Łyse było wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2019 oraz w wieloletniej prognozie finansowej. W powyższych uchwałach wpisane zostały nowe zadania inwestycyjne, dotyczące przebudowy dróg znajdujących się na terenie naszej gminy:
-  przebudowa drogi gminnej nr Zalas – Tyczek o długości 0,520 km w kwocie 570.000 zł;
- przebudowa dróg gminnych Wejdo - Tyczek o długości 660 m i ulicy Kurpiowskiej w miejscowości Łyse o długości 338 m w łącznej kwocie 1.410.500 zł.
Obie inwestycje uzyskały korzystne dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Do Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Łyse na lata 2020 i 2021 wpisane zostało również zadanie polegające na zaprojektowaniu i budowie sieci wodociągowej w miejscowości Łyse i Pupkowizna oraz przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach szkół podstawowych w Dębach, Łączkach, Pupkowiźnie, Szafrankach, Warmiaku i Wejdzie. Łączny koszt inwestycji szacowany jest na kwotę blisko 4 mln zł. Gmina Łyse złożyła wniosek o dofinansowanie powyższej inwestycji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie częściowo umarzalnej długoterminowej pożyczki.

Gmina Łyse w roku 2019 dofinansuje w kwocie 12.500 opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn.  „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2503W Piątkowizna- gr. województwa, 2504W Myszyniec- Wolkowe – Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas, 2585W od drogi 53 – Wolkowe”, którego realizatorem jest Powiat Ostrołęcki.
Ponadto w budżecie gminy zabezpieczone zostały środki na następujące zadania:
-  dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu SUV dla potrzeb Komisariatu Policji w Myszyńcu w kwocie 12.500 zł;
- zakup nożyc na potrzeby funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysych w kwocie 46.439zł;
-  dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysych do zakupu rozpieracza ramieniowego w kwocie 31.914 zł;
- dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla  Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Łyse  w kwocie 15.000 zł;
- utworzenie nowej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Zalasiu w kwocie 66.000 zł;
- dofinansowanie budowy placu zabaw w ramach otwartej strefy aktywności w miejscowości Warmiak  w kwocie  75.000 zł;
- dofinansowanie zagospodarowania placu zabaw w ramach otwartej strefy aktywności w miejscowości Lipniki w kwocie 28.000 zł.

W dalszej części obrad Rada Gminy Łyse uchwaliła Program współpracy Gminy Łyse z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.  Podjęta została również uchwała określająca sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łyse, a także określająca plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminy Łyse oraz określająca granice obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Łyse od 1 września 2019 roku.

Podczas obrad przyjęty został regulamin wynagradzania nauczycieli  poszczególnych stopni awansu zawodowego. Sporo emocji wzbudził przyjęty regulamin korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Łyse. Zwiększone o 2 zł zostały również stawki ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łyse. Przypominamy, że stawki obowiązujące dotychczas wynosiły odpowiednio 2 zł i 6 zł. Zaktualizowano też Program Gospodarki wodno-ściekowej Gminy Łyse na lata 2019-2025.

Rada Gminy Łyse wyraziła zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy Łyse porozumienia pomiędzy Gminą Łyse, a Gminą Turośl w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Turośl transportu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni.

 

Głosowanie imienne