Audyt zewnętrzny wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych w Gminie Łyse w latach 2015-2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 stycznia 2020

Jak przebiegała realizacja niektórych zadań realizowanych w Gminie Łyse w latach 2015-2018? Czy zadania były realizowane w sposób prawidłowy? Czy występują obszary wymagające poprawy lub dodatkowych analiz? Na powyższe pytania udziela odpowiedzi Audyt zewnętrzny wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych w Gminie Łyse w latach 2015-2018 wykonany przez inż. Łukasza Ratyńskiego Upr. Bud. Nr MAZ/0387/WBKb/18 na zlecenie Wójta Gminy Łyse Grzegorza Fabiszewskiego.

Audyt obejmuje zadania inwestycyjne kubaturowych budynków użyteczności publicznej:
- świetlicy wiejskiej w Piątkowiźnie;
-świetlicy wiejskiej w Babie;
-hydroforni w Łysych;
-remizy OSP Łyse;
-świetlicy wiejskiej w Serafinie;
-świetlicy wiejskiej w Tartaku;
-szkoły podstawowej w miejscowości Łączki;
-świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyżega;
w tym zadanie ,, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łyse – etap II'', a także wydatkowanie środków w ramach funduszu sołeckiego w latach 2015-2018.

W podsumowaniu zbiorczym dotyczącym w/w budynków autor Audytu pisze, że:

,,Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, analizie projektów budowlanych, inwentaryzacji budynków,  przedmiarów robót oraz kosztorysów powykonawczych można stwierdzić że:

• w przedmiarach występują błędy rachunkowe;

• dokumentacja powykonawcza, nie jest prowadzona w jasny i czytelny sposób, nie wynika jasno skąd wzięły się zwiększenia lub zmniejszenia robót;

• protokoły konieczności nie są szczegółowo, w jasny czytelny sposób sporządzone;

• brakuje dokumentacji powykonawczej rysunkowej, wskazującej miejsca wykonania zmian oraz szczegółowe wyliczenia ilości robót.

Występują różnice obmiarów opisane w tabelach. Różnice w obmiarach ciężko zinterpretować z powodu braku szczegółowej dokumentacji powykonawczej. Najbardziej rażącą niezgodnością jest zamiana grubości oraz rodzaju materiału termoizolacyjnego fundamentów i cokołów, opisane w poszczególnych budynkach.''

W podsumowaniu dotyczącym wykorzystania funduszu sołeckiego autor Audytu pisze, że:

 „4.0 Podsumowanie.

Dokumenty potwierdzający wydane i odbiór towaru tzw. WZ, powinien zawierać podstawowe informacje takie jak:
- Dane identyfikacyjne dostarczającego towar;
- Datę wysyłki towaru;
- Datę odbioru towaru;
- Pisemne potwierdzenie odbioru towaru przez zamawiającego;
- Rodzaj dostarczonego towaru;
- Ilość/obmiar dostarczonego towaru.

Dodatkowo w przedmiotowym przypadku, aby można było w jasny i przejrzysty sposób zweryfikować ilość dostarczonego towaru, powinien podany być środek transportu do ustalenia metrów sześciennych jakie środek transportumoże przewieść. W przypadku zakupu na podstawie ciężaru (ilości ton), powinien być załączony wydruk z wagi.

Na podstawie analizy przekazanych dokumentów WZ, z lat 2016 2018 można stwierdzić, że występują różnice w stosunku do standardu wymienionego powyżej. Występują dokumenty WZ z brakiem wpisanego środkatransportu oraz z brakiem potwierdzenia odbioru lub potwierdzenie prawdopodobnie jest wpisane w nieodpowiednim miejscu. W tabelach powyżejzestawiono wszystkie przekazane dokumenty WZ wraz z komentarzem. Dokumenty WZ, które odbiegają od standardu zaznaczono pogrubioną czcionką. Szczególna uwagę należy zwrócić na dokumenty WZ z 2017 roku, gdzie występują dokumenty z dużymi ilościami materiału, jednym kursem, brakiem środka transportu. Z punktu widzenia prawidłowości rozliczenia jest to niedopuszczalne.

Podsumowanie ilości materiałów.

Rok 2016.
Zgodnie z sumą dokumentów WZ dostarczono:
- 7406,00 m3 – materiału (pospółka, żwir drogowy);
- 856,02 m3 – materiału (pospółka, żwir drogowy). Przyjmując parametry geotechniczne gruntów według normy PN-B-03020:1981, pospółki i żwiru w stanieluźnym dla warunków średnich tj. wilgotnych – wartość gęstości objętościowejwynosi 1,85, a więc: ≈ 463m3
SUMA: 7406 + 463 = 7869m3.

Zgodnie z protokołami końcowymi odbioru oraz fakturami zapłacono za:
- Faktura 88/2016: 7200,00 m3 – materiału (żwir drogowy);
- Faktura 144/2016: 200,00 m3 – materiału (żwir drogowy);
- Faktura 250/2016: 460,00 m3– materiału (żwir drogowy);
SUMA: 7200 + 200 + 460 = 7860m3.
RÓŻNICA: 7869,00 - 7860,00 = 9,00m3

Rok 2017.
Zgodnie z sumą dokumentów WZ dostarczono:
- 8377,00m3 – materiału (pospółka, żwir drogowy);
SUMA: 8377,00 m3.

Zgodnie z protokołami końcowymi odbioru oraz fakturami zapłacono za:
- Faktura 112/2017: 3724,00 m3– materiału (żwir drogowy);
- Faktura 209/2017: 3676,00 m3 – materiału (żwir drogowy);
SUMA: 3724,00 + 3676,00 = 7400,00m3.
RÓŻNICA: 8377,00 - 7400,00 = 977,00 m3

Rok 2018.
Zgodnie z sumą dokumentów WZ dostarczono:
- 7857,00m3 – materiału (pospółka, żwir drogowy);
SUMA: 7857,00 m3.

Zgodnie z protokołami końcowymi odbioru oraz fakturami zapłacono za:
- Faktura 18FVS/0003/10: 324,00 m3– materiału (żwir drogowy);
- Faktura 18FVS/0004/09: 2466,00 m3– materiału (żwir drogowy);
- Faktura 18FVS/0001/09: 5134,00 m3 – materiału (żwir drogowy);

SUMA: 324,00 + 2466,00 + 5134,00 = 7924,00 m3.
RÓŻNICA: 7857,00 - 7924,00 = - 67,00 m3”

Pełny audyt jest dostępny  w formie pliku pdf w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łyse.