„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

XXXV Sesja Rady Gminy Łyse

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 kwietnia 2017

W piątek 31 marca 2017r. Rada Gminy Łyse po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z zapisami uchwały Zespoły Szkół w Lipnikach i Zalasiu (których organem prowadzącym jest Gmina Łyse) zostaną przekształcone w 8 – letnie szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi i oddziałami dotychczasowego gimnazjum. Natomiast w miejscowości Łyse 6-letnia szkoła podstawowa z mocy ustawy stanie się 8-letnią szkołą podstawową. Gimnazjum w Łysych natomiast ulegnie stopniowemu wygaszaniu, aż do końca sierpnia 2019 roku.

Uchwalony został również „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łyse w 2017 r”. W związku z powyższym począwszy od miesiąca kwietnia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Łyse wnioski związane z dofinansowaniem zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt.

Właściciel lub opiekun chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę zgłasza je do zakładu weterynarii - Usługi Weterynaryjne Sławomir Popielarczyk, ul. H. Sienkiewicza 9, w miejscowości Łyse, z którym Gmina ma zawartą umowę na świadczenie tego typu usług lub innego zakładu weterynaryjnego, w celu przeprowadzenia zabiegu. Właściciel zwierzęcia składa oświadczenie dotyczące wykonania zabiegu weterynaryjnego, które lekarz weterynarii po przeprowadzeniu zabiegu przekaże do Urzędu Gminy Łyse. Właściciel lub opiekun zwierzęcia dokona zapłaty lekarzowi weterynarii 50% kosztu zabiegu, po jego wykonaniu.

Gmina Łyse zapłaci pozostałą część kosztu zabiegu bezpośrednio lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego rachunku, do którego dołączone będą oświadczenia, o których mowa powyżej, natomiast w 100% zostaną sfinansowane koszty usypiania ślepych miotów psów lub kotów.

Cennik usług w ramach podpisanej przez Urząd Gminy umowy z zakładem weterynarii przedstawiają się następująco:
a) koszty ponoszone przez właściciela zwierzęcia w przypadku sterylizacji:
- kota – 75,00 zł
- psa 150,00 zł
b) koszty ponoszone przez właściciela zwierzęcia w przypadku kastracji:
- kota – 30,00 zł
- psa- 75,00 zł.

Radni Gminy Łyse podjęli również uchwałę w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej na działce nr 775 w miejscowości Łyse (stanowiącej przedłużenie drogi gminnej Łyse - kol. Worek) oraz drogi wewnętrznej na działkach nr 50 i 63 w miejscowości Wyżega (stanowiącej przedłużenie drogi gminnej Zalas-Wyżega-Klenkor-Piątkowizna) do kategorii dróg gminnych. Powyższe zmiany są niezbędne w celu realizacji planowanych przez Gminę Łyse inwestycji.
W związku z corocznym obowiązkiem zatwierdzenia taryf za wodę oraz ścieki Radni Gminy Łyse jednogłośnie postanowili pozostawić dotychczasowe stawki bez zmian, to jest:
•    2,90 zł brutto za 1m3 wody
•    3,20 zł brutto za 1m3 ścieków w przypadku kanalizacji ciśnieniowej
•    3,30 zł brutto za 1m3 ścieków w przypadku kanalizacji grawitacyjnej.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie