Jesteś tutaj: Start / Aktualności / INFORMACJA
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

INFORMACJA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lipca 2017

Urząd Gminy Łyse informuje, że dnia 17 czerwca 2017r. weszła w życie  ustawa z dnia 11 maja 2017 r.  o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074), która  przywraca  obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew (dotyczy to zwłaszcza rolników, przedsiębiorców).

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu powinien  zawierać:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości

2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością

3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana,

4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,

b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

8. rysunek, mapę określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

 

Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia:

1)     jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew

2)     krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

3)     krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

4)     drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

5)     drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

6)     drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach – w powyższym przypadku należy zgłosić się do właściwego miejscowo leśniczego;

7)     drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

8)     drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

9)      drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

10)      drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

11)      prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

12)      drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

 

W przypadku pozostałych osób fizycznych (niebędących przedsiębiorcami), jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew

właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia, które powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko wnioskodawcy,
  2. oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
  3. nazwę gatunku drzewa wraz obwodem mierzonym na wysokości 5 cm
  4. rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Łyse, pokój nr 107, pod nr telefonu: 29 7725027 w. 28.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie