„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 sierpnia 2017

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902 ze zm.), ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze.

1/ Nazwa i adres jednostki - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysych.

2/ określenie stanowiska - administrator. 

3/ wymagania związane ze stanowiskiem:

 •  wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku administracyjnym lub ekonomicznym, co najmniej 1,5 roczny staż pracy w administracji publicznej,
 • wymagania dodatkowe: dobra znajomość obsługi komputera. znajomość obsługi urządzeń biurowych, obsługa programów z zakresu wsparcia rodziny (świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne)

4/ zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego,

 • opracowywanie projektów decyzji z zakresu świadczenia wychowawczego,

 • prowadzenie dokumentacji świadczeniobiorców,

 • sporządzanie sprawozdawczości z zakresu świadczenia wychowawczego,

 • ustalanie planów potrzeb na środki finansowe na realizację świadczenia wychowawczego,

 • obsługa programu "świadczenie wychowawcze" .

4a/ informacja o warunkach pracy:

 1. praca w budynku 2-piętrowym, budynek z windą dla osób niepełnosprawnych, stanowisko pracy na parterze budynku.

 2. praca na stanowisku z monitorem.

 3. Czas pracy – pełen etat, przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

 4. Okres zatrudnienia - 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem (zakłada się przedłużenie umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na stanowisku).

 5. Wynagrodzenie ustala kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1786) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysych.

 6. Praca wymaga wysiłku umysłowego, polega na bezpośrednim kontakcie z klientami.

 

4b/ Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce był niższy niż 6%. Zakład pracy nie jest obowiązany do dokonywania miesięcznych wpłat na PFRON.

5/ Wymagane dokumenty:

 1. Podanie.

 2. Życiorys / Curriculum vitae (z wyszczególnieniem zdobytego doświadczenia zawodowego i osiągnięciami)

 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów, zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach.

 4. Świadectwa pracy.

 5. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 6. Ewentualne referencje.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 sierpnia 2017r. (włącznie) do godz. 1500 listownie lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysych, ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse, pokój nr 12, z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy – stanowisko administrator”. Oferty powinny zawierać podpisane przez kandydata oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do celów rekrutacji zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.).”

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Zastrzega się prawo do przedłużenia okresu składania ofert.

 

Postępowanie kwalifikacyjne.

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych, Komisja Rekrutacyjna dokona porównania danych w nich zawartych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej: www.gminalyse.pl.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie przeprowadzenia końcowego postępowania kwalifikacyjnego.

Końcowe postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie:

- egzamin kwalifikacyjny,

- rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (029)7725475 wew. 32.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych - Halina Nicewicz

Pliki do pobrania