„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 listopada 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysych informuje, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011r poszukuje rodzin chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Rodziny, które chcą wspomóc to rodziny wspierające.

Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych  w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci. Pomoc może dotyczyć:

  • doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami
  • opieki i wychowywania dzieci a w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom, pomoc w nauce.
  • prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie- dom racjonalnego dysponowania budżetem.
  • kształtowanie i wypełnianie ról społecznych.

Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej:

Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z szeroko rozumianego otoczenia dziecka. Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne.

Rodzina nie może pełnić funkcji Rodziny Wspierającej gdy:

 v      Istnieje problem alkoholowy,

 v      Nie ma stałego źródła utrzymania,

 v      Występują problemy opiekuńczo- wychowawcze z własnymi dziećmi,

 v      Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską,

 v      Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,

 v      Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, 

 v      Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

Zapraszamy do współpracy rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności opiekunczo-wychowawcze.

Kierownik GOPS w Łysych