„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacji) na sprzedaż autobusu marki Temsa, model Safari

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 kwietnia 2018
 1. Gmina Łyse z siedzibą przy ulicy Ostrołęckiej 2, 07-437 Łyse,  NIP: 758-21-96-624 w imieniu i na rzecz, której działa Gminna Jednostka Usług Komunalnych z siedzibą przy ulicy Ostrołęckiej 2 ogłasza przetarg nieograniczony ustny (licytację).
 2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż autobusu marki Temsa, model – Safari, rok. prod. 2003 r., nr rej. WOS 48953.
 3. Sprzedawca dysponuje wyceną dokonaną przez uprawnionego  rzeczoznawcę.
 4. Celem przetargu jest uzyskanie najwyższej ceny za sprzedaż ww. pojazdu.
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz.  10.00 w Urzędzie Gminy Łyse, 07-437 Łyse, ul. Ostrołęcka 2 - sala konferencyjna Nr 102.
 6.  Wartość wyceny pojazdu, która jest ceną wywoławczą wynosi – 86.715,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset piętnaście złotych, 00/100 zł).
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 4.300,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych, 00/100 zł).
 8. Wadium należy wnosić wyłącznie w formie pieniężnej na rachunek bankowy Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Łysych – Bank Spółdzielczy w Ostrołęce, nr rachunku 35 8922 0009 0003 3851 2000 0010.
 9. Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2018 r. do godz. 24.00.
 10. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
 11. Wadium złożone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny.
 12. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
 13. Stawienie się tylko jednej osoby, która spełnia wszystkie warunki przetargu, wystarcza do jego przeprowadzenia.
 14. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy została złożona inna oferta wyższa o co najmniej jedno postąpienie albo gdy licytacja została zamknięta bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 15. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji przetargowej, ale nie dłuższym niż 7 dni, po uprzednim potwierdzeniu umowy w formie pisemnej.
 16. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i okazaniu dowodu wpłaty.
 17. Nabywca, który w określonym terminie nie uiści ceny nabycia traci złożone wadium oraz prawo dowodu wpłaty.
 18. Przedmiot sprzedaży można oglądać w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Łysych (teren oczyszczalni ścieków) w dniu 23.04.2018 r. w godzinach od godz. 8.00 do godz. 14.00.
 19. Szczegółowe informacje udziela Kierownik GJUK w Łysych, tel. 0 600 991 853 – Pan Andrzej Szymczyk.
 20. Przetarg przeprowadzi Komisja przetargowa powołana przez Kierownika GJUK  w Łysych.
Andrzej Szymczyk - Kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych

Pliki do pobrania