„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

Gmina Łyse - Mazowiecką Gminą Roku 2018

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 czerwca 2018

Gmina Łyse po raz pierwszy odniosła sukces na skalę ogólnopolską. 22 czerwca 2018 roku Jerzy Ksepka - Wójt Gminy Łyse odebrał statuetkę Orzeł Polskiego Samorządu oraz tytuł „Mazowiecka Gmina Roku 2018” podczas uroczystej gali jubileuszowej X edycji Ogólnopolskiego Plebiscytu Orły Polskiego Samorządu. Tym samym Gmina Łyse jest jedną z 5 nagrodzonych gmin w skali kraju, w kategorii „Gmina Wiejska". Plebiscyt realizowany jest w ramach Ogólnopolskiego Programu Promocji Regionów Samorządowa Marka Roku. Nagrodzeni tytułem i statuetką Orzeł Polskiego Samorządu wyznaczają najwyższe standardy, są symbolem rozwoju oraz efektywności w zarządzaniu regionem.

Przyznanie powyższej nagrodowy to swoiste docenienie działań zrealizowanych przez  władze samorządu Gminy Łyse w okresie ostatnich dwóch lat.  Ocenie podlegały zgłoszone działania  inwestycyjne oraz społeczne zrealizowane lub będące w trakcie realizacji od 2016 roku. W powyższym okresie Gmina Łyse zakończyła realizację w sumie ponad 20  inwestycji,  między innymi:

 • Modernizację budynku Urzędu Gminy,
 • Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby  Posterunku Policji w Łysych,
 • Przebudowę trzech odcinków dróg w miejscowości Serafin (blisko 6 km),
 • Rozbudowę drogi relacji Łyse - Lipniki wraz ze zjazdami na ulicę Sosnową i ulicę Świerkową (ok 3,699 km),
 • Przebudowę drogi gminnej Baba skrz. - droga powiatowa Grale - Czarnia - Serafin (1,62 km),
 • Przebudowę ulic Krupki i Leśnej w miejscowości Łyse,
 • Przebudowę ul. Chętnika w miejscowości Łyse (0, 942 km),
 • Przebudowę ciągu dróg gminnych: Lipniki - Baba, Lipniki – Dawia, Szafranki - kol. Kamrodla (12,575 km),
 • Rozbudowę ciągu dróg w miejscowości Łyse: kolonia Worek, kolonia Możdżonek,  ul. Piwna i Łąkowa (ponad 8 km),
 • Przebudowę drogi gminnej Łączki – Piątkowizna (2,3 km),
 • Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Łyse - etap II,
 • Budowę sali gimnastycznej w Lipnikach,
 • Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Lipnikach na potrzeby  oddziału przedszkolnego,
 • Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Łączki,
 • Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej Klenkor-Wyżega,
 • Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Grądzkie,
 • Budowa sceny oraz remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Babie,
 • Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Piątkowiźnie,
 • Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Serafinie,
 • Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Tartaku.

Projekty podlegające ocenie w trakcie realizacji:

 • Odbudowa drogi gminnej Łyse kol. Dąbrówki (0,35 km)  oraz Lipniki – Szafranki (4,45 km),
 • Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Łyse - etap II,
 • Budowa stacji uzdatniania wody w Lipnikach,
 • Budowa Gminnego Centrum  Kultury w Łysych,
 • Budowa stadionu lekkoatletycznego w miejscowości Łyse.       

Doceniony został również fakt, że Gmina Łyse systematycznie inwestuje w rozwój więzi społecznych mieszkańców. W ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łyse - etap II” zmodernizowane zostało aż 7 budynków użyteczności publicznej stanowiące własność Gminy Łyse, w tym 6 przeznaczonych na potrzeby spotkań integracyjnych mieszkańców (w miejscowościach: Baba, Łączki, Łyse, Piątkowizna, Serafin, i Tartak). Sami zaś mieszkańcy poszczególnych sołectw wykazali ogromną determinację podejmując się w ramach czynu społecznego wykonania części prac budowlanych i remontowych, których nie obejmowało powyższe zadanie, we własnym zakresie.

Ponadto dzięki wzorowej współpracy z mieszkańcami naszej gminy w ramach czynu społecznego powstał budynek Świetlicy Wiejskiej sołectwa Klenkor-Wyżega, budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Łączki oraz wiata rekreacyjna w miejscowości Grądzkie. Jerzy Ksepka – Wójt Gminy Łyse niejednokrotnie w swoich wypowiedziach podkreśla, jak ważną funkcję pełnią świetlice wiejskie w życiu lokalnych społeczności. Jako miejsce spotkań, umożliwiają rozwój dialogu między mieszkańcami oraz zawiązanie nowych inicjatyw obywatelskich mających na celu dalszy szeroko rozumiany rozwój społeczny gminy oraz integrację lokalnego środowiska.

Gmina Łyse zrealizowała już i nadal realizuje istotne dla mieszkańców inwestycje drogowe na zasadach partnerskiej współpracy, wśród których znalazły się między innymi:

 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dawia (0,9 km) – zadanie zrealizowane w partnerstwie z lokalnym przedsiębiorcą.
 • Rozbudowa drogi powiatowej Kadzidło – Łyse – Łączki etap I (9,495 km), etap II (blisko 5 km) oraz etap III (blisko 10 km) – zadania realizowane w partnerstwie z Powiatem Ostrołęckim,
 • Rozbudowa drogi powiatowej Dęby – Warmiak, Rozbudowa drogi powiatowej Myszyniec – Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszczańskie, Rozbudowa drogi powiatowej Dudy Puszczańskie – Zalas ) – zadania realizowane w partnerstwie z Powiatem Ostrołęckim.

Realizacja zadań inwestycyjnych na zasadach partnerskiej współpracy umożliwiła  pozyskanie korzystnego dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Przy okazji licznie realizowanych inwestycji drogowych władze samorządu Gminy Łyse zadbały o komfort i bezpieczeństwo osób, które za środek transportu oraz formę aktywnego spędzania czasu wolnego coraz częściej wybierają rower. W przeciągu dwóch ostatnich lat na terenie Gminy Łyse powstało blisko 6,1 km ścieżek rowerowych przylegających do dróg gminnych. W ramach partnerskiej współpracy z Gminą Łyse Powiat Ostrołęcki wybudował również blisko 5,4 km ścieżki rowerowej przylegającej bezpośrednio do drogi powiatowej Kadzidło – Łyse – Łączki (często wybieranego szlaku komunikacyjnego na Mazury). Powyższe działania niewątpliwie podniosły walory turystyczne naszej gminy.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gmina Łyse uczestniczyła w zakupie dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby lokalnie działających jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Łyse oraz OSP Łączki). Wyłoniony został też wykonawca w ogłoszonym postępowaniu przetargowym na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łączki.

Pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie większości realizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat inwestycji sprawiło, że Gmina Łyse nie ma potrzeby zaciągania kredytu, a zaciągnięte w poprzedniej kadencji zobowiązania finansowe zostały w całości spłacone. Ponadto dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym zarówno dochody jak i wydatki ujęte w budżecie Gminy Łyse w stosunku do 2014 roku wzrosły ponad dwukrotnie. W wyniku ciężkiej pracy Wójta oraz udzielonego  przez Radę Gminy wsparcia, Gmina Łyse w 2018 roku znalazła się na pierwszym miejscu wśród gmin powiatu ostrołęckiego pod względem wysokości środków przeznaczonych na realizację inwestycji w stosunku do ogólnej kwoty wydatków.  Uzyskanie przez Gminę Łyse tytułu „Mazowiecka Gmina Roku 2018” sprawia, że Wójt oraz Rada Gminy stają się wzorem efektywnego zarządzania w skali województwa mazowieckiego.

 

Zdjęcia z wręczenia nagród Plebiscytu Orły Polskiego Samorządu 2018:

https://www.facebook.com/Samorz%C4%85dowa-Marka-Roku-1712352875753307/

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie