„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

Rolnicy Gminy Łyse - zgłaszanie skutków suszy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lipca 2018

Urząd Gminy Łyse informuje, że na podstawie danych Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonego przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG-PIB) teren Gminy Łyse został wykazany jako teren objęty suszą. Rolnicy posiadający uprawy rolne dotknięte skutkami suszy mogą składać wnioski do tutejszego Urzędu pok. 107 celem oszacowania wielkości strat do dnia 13 lipca 2018 r. 

Rolnicy zgłaszający straty we wniosku powinni podać:

  1. Wszystkie uprawy oraz zwierzęta w gospodarstwie w 2018 r.
  2. Numer identyfikacyjny producenta rolnego nadany przez ARiMR.
  3. Adres, telefon kontaktowy.
  4. Informację o powierzchni gospodarstwa rolnego, w tym powierzchnie upraw rolnych zgodnie z powierzchnią wykazaną w płatnościach obszarowych na 2018r.
  5. Szacunkowy procent szkód w gospodarstwie rolnym.

Należy również przedłożyć kopie wniosku o płatności bezpośrednie za 2018 r., kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i rejestracji Zwierząt (IRZ), kopię księgi stada lub kopię paszportów zwierząt.

W przypadku zakupu paszy należy również dołączyć dokumenty potwierdzające zakup.

Jednocześnie informujemy, że składane wnioski muszą być zgodne z wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych na rok 2018 r.

Ponadto informuję, że producent rolny podając wielkość strat potwierdza pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204), że przedstawione dane są prawdziwe.

Informacje o pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy, można znaleźć na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie www.mazowieckie.pl w zakładce Klęski żywiołowe/Rolnictwo.

Wójt Gminy - Jerzy Ksepka