Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama miejscowości Łyse

Palma Kurpiowska

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

NABÓR WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

Wójt Gminy Łyse informuje, że w terminie od 02 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Łyse pokój nr 9 (parter budynku) producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wniosku o zwrot podatku producent rolny dołącza:

  1. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku tj. za okres od 01.02.2021 r. do  31.07.2021 r. oraz ich zestawienie,
  2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 1149) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła (producent rolny, który przedłożył ww. dokument w pierwszym terminie nie ma obowiązku jego przedkładania w drugim terminie),
  3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
  4. oświadczenie dot. formy prawnej producenta rolnego.

Ponadto informuje się, że limit zwrotu podatku ustala się jako sumę:

  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Łyse, ul. Ostrołęcka 2, pok. nr 9 (parter budynku) lub pod numerami telefonów: 29 717 87 55, 29 772 50 03 w. 25.

Wójt Gminy
Grzegorz Fabiszewski