Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

DROGOWA REWOLUCJA

Wójt Gminy Łyse informuje, że rok 2023 jest przełomowy dla infrastruktury drogowej  naszej gminy. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym zrealizujemy inwestycje polegające na przebudowie rekordowej długości ponad 27 km dróg gminnych. Celem tych inwestycji jest poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Łyse, co przyczyni się do poprawy komfortu jazdy, zwiększenia bezpieczeństwa oraz ułatwi dostęp do szkół, pracy i usług.

W ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostaną zrealizowane dwa zadania związane z infrastrukturą drogową, na które pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 9,2 mln zł.

Pierwsze zadanie „Nowy Ład w infrastrukturze drogowej Gminy Łyse” obejmuje przebudowę 14 odcinków dróg o łącznej długości ok. 13 km. W postępowaniu przetargowym swoje oferty złożyło trzech wykonawców. Wybrano ofertę firmy STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Wartość umowy z wykonawcą wynosi 15 672 614,21 zł brutto. Przewidywany termin zakończenia prac to 23.08.2024 r.

Tabela nr 1. Odcinki dróg objęte zadaniem pn. „Nowy Ład w infrastrukturze drogowej Gminy Łyse”

Lp.

Nazwa zadania

Długość

odcinka

1.

Przebudowa drogi gminnej relacji Warmiak – Spaliny

680,00 m

2.

Przebudowa drogi gminnej relacji Łączki – kolonia Pod Górami

664,58 m

3.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączki kolonia Ceran na działce ew. nr 1010 obręb Łączki

980,00 m

4.

Przebudowa drogi gminnej relacji Piątkowizna – Ksebki kolonia Górki

981,28 m

5.

Przebudowa drogi gminnej relacji Zalas – kolonia Górki

978,00 m

6.

Budowa drogi gminnej relacji Łyse – kolonia Myszano

990,00 m

7.

Przebudowa drogi gminnej relacji Lipniki – kolonia Podladzie prawa strona

978,00 m

8.

Przebudowa drogi gminnej relacji Szafranki – kolonia dz. nr 926,927

941,30 m

9.

Przebudowa drogi gminnej relacji Baba – kolonia Zawądole

650,58 m

10.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki – kolonia Brzeźniaki  na działce ew. nr 734 obręb Lipniki

994,00 m

11.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łyse kolonia Kruczy Borek  na działce ew. nr 748 obręb Łyse

904,00 m

12.

Budowa drogi gminnej w miejscowości Łyse kolonia Rudne na działce ew. nr 2112/1, 2112/2, 2111/1, 861/2 obręb Łyse

910,00 m

13.

Rozbudowa drogi gminnej relacji Zalas – Piątkowizna, kolonia Dudy

1191,88 m

14.

Przebudowa drogi gminnej nr 250713 Zalas – Wyżega – Klenkor – Piątkowizna

1080,34 m

SUMA

12923,96 m

Drugie zadanie w ramach Polskiego Ładu obejmuje „Przebudowę trzech odcinków dróg w msc. Serafin, Łączki i Dudy Puszczańskie” o łącznej długości ok. 3 km. Wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży. Wartość umowy wynosi 2 972 172,85 zł brutto. Przewidywany termin zakończenia prac to 21.08.2024 r.

Tabela nr 2. Odcinki dróg objęte zadaniem pn. „Przebudowa trzech odcinków dróg w msc. Serafin, Łączki i Dudy Puszczańskie”.

L.p.

Nazwa zadania

Długość odcinka

1.

Przebudowa drogi gminnej relacji Łączki - kolonia Kobylak

990,00 m

2.

Przebudowa drogi gminnej relacji Dudy Puszczańskie - kolonia Polka

820,00 m

3.

Przebudowa drogi gminnej relacji Serafin – kolonia

990,00 m

SUMA

2800,00 m

Mapa realizacji inwestycji drogowych w latach 2023-2024

Ponadto ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gmina Łyse otrzymała bardzo korzystne dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 250708W Łyse – Tyczek Noski od km 0+010,02 do km 4+381,18”. Inwestycja polegająca na przebudowie drogi o długości 4,371 km została zaplanowana na lata 2023-2024. Obecnie trwają czynności przetargowe.

Kolejną inwestycją ujętą w budżecie gminy Łyse jest przebudowa drogi gminnej relacji Pupkowizna-Wanacja o długości ok. 1,5 km. Gmina Łyse na powyższe zadanie pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 1,4 mln zł (63,63% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania) ze środków PROW 2014-2020. Tu również trwają czynności przetargowe.

Na drodze gminnej relacji Łyse – Pupkowizna prowadzone są roboty budowlane polegające m. in. na przebudowie istniejących przepustów, poszerzeniu jezdni wraz ze wzmocnieniem istniejącej nawierzchni bitumicznej, budowie zjazdów o nawierzchni bitumicznej, umocnieniu poboczy obustronnych kruszywem łamanym oraz oznakowaniu poziomym i pionowym drogi. Roboty budowlane zostały rozpoczęte w 2022 roku. Umowny termin zakończenia zadania to lipiec 2023r. Jednakże oceniając szybkość postępu prac Wykonawcy - Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. z Łomży inwestycja prawdopodobnie zostanie zakończona przed wakacjami. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 5,4 km. Umowa została podpisana na kwotę 7.624.283,98 zł.  Gmina Łyse uzyskała dofinansowanie w wysokości ponad 3,2 mln zł na przebudowę drogi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.    

Gmina Łyse udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi powiatowej nr 2504W relacji Myszyniec-Wolkowe-Krysiaki Dudy Puszczańskie-Zalas. Już w zeszłym roku powiat wykonał rozbudowę odcinka w/w drogi w miejscowości Dudy Puszczańskie. W 2023 roku planowane jest rozpoczęcie przebudowy odcinka drogi relacji Dudy Puszczańskie – Zalas. Inwestycja zostanie dofinansowana z budżetu Gminy Łyse po rozstrzygnięciu procedury przetargowej. Planowana wysokość dofinansowania wyniesie 40% kosztów kwalifikowanych wkładu własnego Powiatu Ostrołęckiego.

Warto zauważyć, że na terenie gminy Łyse rozpoczęty został remont drogi wojewódzkiej nr 647 od km 0+005 do km 4+632 oraz od km 4+712 do km 11+178. Droga wojewódzka relacji Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski stanowi  bardzo ważny element sieci drogowej na terenie naszej gminy, w związku z czym planowany remont nie tylko wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, ale przede wszystkim poprawi płynność przejazdu i podniesie komfort podróżowania między Kurpiowszczyzną a regionem podlaskim.       

Wójt Gminy
Grzegorz Fabiszewski