Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

RAPORT Z REALIZOWANYCH INWESTYCJI

Szanowni Mieszkańcy,
mam przyjemność poinformować Państwa o aktualnie realizowanych inwestycjach na terenie naszej gminy, a mianowicie:

  • PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŁYSE PUPKOWIZNA

Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. z Łomży rozpoczęło przebudowę drogi o długości 5,4 km za kwotę 7.624.283,98 zł.

Zakres prac obejmuje: przebudowę istniejących przepustów, poszerzenie jezdni wraz ze wzmocnieniem istniejącej nawierzchni bitumicznej, wybudowanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej, umocnienie poboczy obustronnych kruszywem łamanym oraz oznakowanie poziome i pionowe drogi. Zadanie jest realizowane w latach 2022 – 2023.

Gmina Łyse uzyskała dofinansowanie w wysokości ponad 3,2 mln zł na przebudowę drogi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.                                                                               

  • PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W TARTAKU

Wyłoniony w ramach postępowania przetargowego Wykonawca - firma Polski Asfalt Produkt sp. z o.o. z Ostrołęki rozpoczął przebudowę prawie kilometrowego odcinka drogi gminnej w miejscowości Tartak.

Zakres przebudowy drogi obejmuje: wyprofilowanie nawierzchni korony drogi, wzmocnienie konstrukcji drogi poprzez wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej, wybudowanie zjazdów bitumicznych, umocnienie poboczy kruszywem łamanym oraz oznakowanie poziome i pionowe drogi.

Koszt zadania zgodnie z podpisaną umową  wynosi ponad 700 tys. zł, z czego  kwota 164 tys. zł stanowi dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego.                                                                           

  • BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO

Trwają prace budowlane zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w  msc. Łyse” za kwotę 4,7 mln zł, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (1.100.000 zł). Obszar inwestycji graniczy bezpośrednio z terenem szkolnym, na którym zlokalizowany jest m.in. budynek szkoły podstawowej, hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz kompleks sportowy „Orlik” z ogólnodostępnymi szatniami i sanitariatami dla sportowców.

Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została firma INTERHALL sp. z o.o. z Katowic. Realizacja inwestycji obejmuje budowę:
- boiska do piłki nożnej o wymiarach 55x100m o nawierzchni trawiastej,
- bieżni prostej dł. 100m i 110m o nawierzchni z poliuretanu,
- rzutni do pchnięcia kulą,
- skoczni do skoku w dal i trójskoku wraz z rozbiegiem o nawierzchni z poliuretanu,
- skoczni do skoku wzwyż o nawierzchni z poliuretanu,
- trybun dla widowni,
- ławek dla zawodników
- ogrodzenia.

Budowa stadionu lekkoatletycznego ma na celu przede wszystkim promocję aktywnych form spędzania czasu wolnego przez mieszkańców naszej gminy. Stadion przyczyni się również do zwiększenia integracji lokalnej społeczności, poszerzenia oferty rekreacyjnej i edukacyjnej oraz podniesienia wartości turystycznej gminy. Zadanie zostanie  w całości zrealizowane jeszcze w bieżącym roku.                  

1 sierpnia 2022r. podpisaliśmy umowę na dofinansowanie wykonania oświetlenia stadionu w kwocie 300.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.

Do oświetlenia obiektu zastosowanych zostanie 37 opraw oświetleniowych zamontowanych na 16 słupach, w tym na masztach o wysokości 12 m (7 szt.) oraz 6m (9 szt.). Ponadto wykonane zostanie odpowiednie okablowanie elektryczne (w tym wewnętrzna linia zasilająca - WLZ), rozdzielnica główna, studzienki teletechniczne oraz doprowadzenie instalacji elektrycznych do sterowni. Realizacja zadania obejmuje również montaż tablicy stadionowej. Wykonane oświetlenie i zamontowana tablica służyć będzie uzyskaniu pełnej funkcjonalności budowanego stadionu. 

  • BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łysych wraz z infrastrukturą towarzyszącą służącą potrzebom działalności Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Łysych przebiega zgodnie z harmonogramem. Na dzień 20 października 2022 r. na ukończeniu są prace związane z budynkiem administracyjno-socjalnym oraz centrum edukacji ekologicznej. W pomieszczeniach do zrealizowania pozostało podwieszenie sufitów oraz oświetlenia, a także malowanie ścian. Na zewnątrz budynków trwają prace związane z zagospodarowaniem przestrzeni. Budowane są place manewrowe, chodniki, wygrodzenia oraz inne prace brukarskie. Zgodnie z przewidywaniami i zawartą umową zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień 2022 r. Dzięki realizowanej inwestycji w gminie Łyse powstaje najnowocześniejszy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w regionie. Równie istotnym elementem przedsięwzięcia jest utworzenie spójnej i funkcjonalnej bazy operacyjnej Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Łysych. Umożliwi to dalszy rozwój gminnej infrastruktury komunalnej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków, utrzymaniem dróg, zieleni, porządku i czystości a nawet edukacji, oraz szeregiem innych ważnych dla mieszkańców gminy Łyse usług o charakterze użyteczności publicznej. Realizowana za prawie 9 mln inwestycja stanowi jeden z kluczowych elementów planu dla rozwoju szeroko rozumianej gospodarki komunalnej w gminie Łyse. Na jej realizację Gmina Łyse pozyskała 3,825 mln zł dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz  ponad 1 mln zł w ramach umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie (w związku z budową stacji uzdatniania wody w Lipnikach).

Powstająca infrastruktura zostanie wykorzystana w procesie dystrybucji węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców naszej gminy.

  • ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

Trwają już prace związane z realizacją największego zadania inwestycyjnego w historii Gminy Łyse pod nazwą: „Nowy ład w gospodarce wodno-kanalizacyjnej Gminy Łyse”. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wyłoniony w przetargu wykonawca skupia się obecnie na stworzeniu dokumentacji projektowej oraz niezbędnych uzgodnień i innych dokumentów. Część fizycznych robót została już rozpoczęta. Na oczyszczalni ścieków w Łysych budowany jest garaż na potrzeby pojazdu asenizacyjnego (samochodu ciężarowego z beczką na ścieki). Zostały również wykonane prace związane z przykryciem – zabezpieczeniem zimowym reaktorów oczyszczalni.

Prace w zakresie budowy sieci wodociągowej będą przebiegały w następującej kolejności:
- Szafranki – 1,5 km;
- Szafranki – Baba – około 7 km;
- Lipniki (Struga) – Tartak – około 5,5 km;
- Dęby (od stacji) drogi woj. 645 – w kierunku na Tyczek – do drogi woj. 647;
- Zalas – Piątkowizna (Klenkor i Wyżega);
- kolejne planowane odcinki – w zależności od priorytetu.

Ponadto GJUK zostanie wyposażony  w nowy pojazd asenizacyjny do odbioru nieczystości ze zbiorników bezodpływowych oraz nowoczesny i ekologiczny samochód do obsługi zgłoszeń mieszkańców.

Kolejność prac bardzo często zależeć będzie od zaplanowanych przez gminę remontów i budowy dróg w taki sposób, żeby przed rozpoczęciem budowy dróg zrealizowane już były w poszczególnych odcinkach sieci wodociągowe. Łączna wartość inwestycji przekracza 19,5 mln zł. Gmina Łyse otrzymała 10,8 mln zł rządowego dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” oraz 2,5 mln zł z rezerwy subwencji w ramach Programu „Polski Ład”. Pozostałe środki stanowią wkład własny Gminy Łyse, w tym zwrot podatku VAT. Zaangażowanie prac na koniec października wyniesie ok 1 mln zł.

  • MODERNIZACJA STRAŻNICY OSP ORAZ ZAKUP SPRZĘTU DLA OSP ŁYSE

Realizacja projektu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022” obejmuje przeprowadzenie modernizacji budynku OSP w Łysych w zakresie dostosowania pomieszczeń:
- na potrzeby dekontaminacji i dezynfekcji (zakres prac: ściany, posadzka, drzwi, instalacja elektryczna, instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacja);
- na magazyn sprzętu (zakres prac: posadzka, instalacja elektryczna, wentylacja, instalacja centralnego ogrzewania).

Gmina Łyse otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa mazowieckiego w kwocie 28 000 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 29 000 zł (w tym środki własne Gminy Łyse 1.000 zł).

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysych pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotację na zakup wyposażenia osobistego ochronnego strażaka, w ramach zawartej umowy dotacji nr 3023/22/NZ/DS z dnia 05 października 2022r na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i  usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Łysych”.

W ramach zadania zakupione zostaną: aparat powietrzny - 2 komplety, butla do aparatu powietrznego - 4 szt., maska do aparatu powietrznego - 4 szt.

Koszty zakupu wynoszą 25.660 zł w tym:
- środki z WFOŚiGW w kwocie 20.000 zł;
- środki własne gminy w kwocie 5.660 zł.

  • ZAKUP SPRZĘTU DLA OSP LIPNIKI

11 października 2022r.  odbyło się oficjalne przekazanie przez Gminę Łyse sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnikach zakupionego w ramach realizacji zadania pn. „OSP-2022” przy udziale środków otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Jednostka OSP otrzymała:
1. wentylator oddymiający,
2. rękaw tłoczny do agregatu oddymiającego,
3. 2 kompletne aparaty powietrzne z maską i butlą kompozytową,
4. 2 butle stalowe,
5. przecinarkę spalinową,
6. szlifierkę kątową,
7. wiertarko-wkrętarkę udarową,
8. 2 węże ssawne,
9. smok ssawny prosty,
10. reflektor przenośny,
11. zwijadło węży,
12. bosak dielektryczny teleskopowy.

Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 40.000 zł, z czego 20.000 zł stanowi dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, natomiast 20.000 zł to wkład finansowy Gminy Łyse.

Ponadto Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnikach pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotację na zakup ratowniczego sprzętu hydraulicznego w ramach zawartej umowy dotacji nr 3071/22/NZ/DS z dnia 05 października 2022r. na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i  suwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Lipnikach”.

Jednostka zakupi nożyce hydrauliczne z osprzętem -1 komplet. Koszt realizacji zadania wynosi 50.637 zł w tym:
- środki z WFOŚiGW w kwocie 20.000 zł;
- środki własne gminy w kwocie 30.637 zł.

 

                                                                                                                                                     Wójt Gminy
                                                                                                                                           Grzegorz Fabiszewski