Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama miejscowości Łyse

Palma Kurpiowska

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

XIII Sesja Rady Gminy Łyse - 25 maja 2020 r.

WÓJT GMINY ŁYSE Z ABSOLUTORIUM

Na wstępie obrad XIII sesji Rady Gminy Łyse przedstawiony został raport Wójta o stanie gminy za rok 2019. Prezentacji raportu dokonał Sekretarz Gminy – Jarosław Parda. Następnie  radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe Gminy Łyse za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Rada Gminy Łyse, również jednogłośnie, udzieliła absolutorium oraz wotum zaufania Wójtowi Gminy Łyse - Grzegorzowi Fabiszewskiemu.

Podczas obrad wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie gminy Łyse na 2020 rok wynikające z realizowanych inwestycji. W budżecie gminy po stronie dochodów ujęta została dotacja celowa na realizację zadania polegającego na przebudowie dróg gminnych Lipniki – Szafranki oraz Łyse Lipniki w kwocie 960.705 zł oraz termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Łyse – etap II w kwocie 1.086.134 zł. Ostateczne rozliczenie powyższych zadań nastąpiło w roku ubiegłym.

Ponadto dodatkowo do budżetu gminy na bieżący rok wpisane zostały wydatki na następujące zadania:

 • przebudowa zjazdów na ul. Kurpiowskiej w Łysych – 150.000 zł;
 • rozbudowa drogi gminnej Łyse – kolonia Worek  - 687.000 zł;
 • dofinansowanie zakupu uzbrojenia i  techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego dla OSP w Łączkach – 7.100 zł;
 • budowa zewnętrznego szybu windowego do budynku Szkoły Podstawowej w Zalasiu – 320.000 zł;
 • budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Łączki – 65.000 zł;
 • zaprojektowanie i wybudowanie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalas – 22.000 zł (przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego);
 • budowa placu zabaw w miejscowości Łączki – 36.700 zł;
 • rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Szafrankach – 140.000 zł (w tym 10.000 zł z Funduszu Sołeckiego);
 • wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w miejscowości Dudy Puszczańskie – 17.300 zł;
 • wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Tartak – 15.300 zł.

Plan wszystkich wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku  określa załącznik nr  3 do uchwały Nr  XIII/93 /2020 Rady Gminy Łyse  z dnia  25 maja 2020 roku.

Gmina Łyse dofinansuje następujące zadania zrealizowane przez Powiat Ostrołęcki:

 • rozbudowa drogi powiatowej Kadzidło-Łyse-Łączki w kwocie 433.141 zł;
 • budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Kadzidło-Łyse-Łączki (ul. Poległych) w kwocie 180.000 zł;
 • opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec-Wolkowe-Krysiaki-Dudy Puszczańskie-Zalas” w kwocie 49.200 zł.

W dalszej części obrad Rada Gminy Łyse podjęła uchwałę zmieniającą tryb powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Łyse oraz określającą szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Następnie przyjęty został program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łyse w 2020 r. Rada Gminy Łyse uchwałą ustaliła wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Kolejnym punktem obrad było udzielenie rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok oraz przyjęcie sprawozdań:

 • z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2019;
 • z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2019 roku na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w przedszkolu i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łyse;
 • z realizacji programu współpracy Gminy Łyse z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok.

XIII Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 25 maja 2020 roku w nowym, oddanym do użytku, budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

  

 

XIII Sesja Rady Gminy Łyse - transmisja na żywo - 25 maja 2020 r. cz. I

(proszę kliknąć w link)


 

 

XIII Sesja Rady Gminy Łyse - transmisja na żywo - 25 maja 2020 r. cz. II

(proszę kliknąć w link)

 

 

Głosowanie imienne