Jesteś tutaj: Start / Aktualności / OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2020

Wójt Gminy Łyse zawiadamia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce oraz opinią sanitarną Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce w związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi gminnej Nr 250717 W Łączki- Leman od km 0+000,00 do km 2+620,37”

Łyse, dnia 24.03.2020 r.    

 

OŚK.6220.1.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) oraz w związku z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2020 r., poz. 256)

Wójt Gminy Łyse

zawiadamia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce oraz opinią sanitarną Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce w związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi gminnej Nr 250717 W Łączki- Leman od km 0+000,00 do  km 2+620,37”

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie do 07 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łyse, ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse w godzinach pracy Urzędu Gminy Łyse

Zgodnie z art. 49 Kpa, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Informacje o sposobie zapoznania się z w/w. dokumentacją można uzyskać poprzez:
- punkt podawczy (wejście do budynku od strony ulicy H. Sienkiewicza) czynny w godzinach 7.30-14.00
- telefonicznie,
- pocztą tradycyjną
- pocztą elektroniczną
- portal ePUAP

 

 Wójt Gminy Łyse
 Grzegorz Fabiszewski

 

 

Pliki do pobrania